Rodzice mają prawo
 1.  wyboru innej szkoły dla swojego dziecka.
 2.  być wybierani i działać w radzie rodziców,
 3.  zapoznać się z programem edukacyjnym, stawianymi wymaganiami i kryteriami oceniania, z przepisami dotyczącymi klasyfikowania i promowania oraz przeprowadzania egzaminów,
 4.  uzyskać rzetelna informację na temat integralnego rozwoju swojego dziecka,
 5.  oczekiwać realizacji podstawy programowej zgodnie z wymogami MEN oraz zapewnienia lokalowych i materialnych warunków do jej realizacji,
 6.  oczekiwać od szkoły wysokiego poziomu nauczania i wychowania,
 7.  uczestniczyć w życiu szkoły,
Obowiązkiem rodziców jest:
 •  aktywna współpraca ze szkołą w procesie kształcenia i wychowania, oparta na zasadzie wzajemnej lojalności,
 •  zapoznanie się ze Statutem, Programem wychowawczym i Programem profilaktyki oraz szanowanie ich postanowień
 • obecność na organizowanych przez szkołę ogólnych zebraniach rodziców, wywiadówkach i konsultacjach indywidualnych,
 •  wspieranie realizacji zadań statutowych szkoły na miarę posiadanych możliwości
Szkoła troszcząc się o formację duchową całej społeczności szkolnej, oczekuje czynnego zaangażowania obojga rodziców w osobistą formacje, proponując udział w rekolekcjach, dniach skupienia i spotkaniach formacyjnych.